MOTO CLUB MASSA
F.M.I.  0728

In.....motogustando 2014

100_8178.jpg (147648 byte) 100_8184.jpg (154907 byte) 100_8185.jpg (123558 byte) 100_8186.jpg (123706 byte)
100_8190.jpg (96200 byte) 100_8194.jpg (92561 byte) 100_8198.jpg (124942 byte) 100_8207.jpg (149743 byte)
100_8248.jpg (145507 byte) 100_8273.jpg (159513 byte) 100_8274.jpg (155017 byte) 100_8280.jpg (196047 byte)
100_8286.jpg (161279 byte) 100_8294.jpg (127230 byte) 100_8306.jpg (138190 byte) 100_8315.jpg (144951 byte)
100_8318.jpg (156333 byte) 100_8322.jpg (112097 byte) 100_8333.jpg (193484 byte) 100_8345.jpg (144782 byte)
100_8346.jpg (131332 byte) 100_8348.jpg (148653 byte) 100_8349.jpg (142190 byte) 100_8353.jpg (141719 byte)
100_8355.jpg (118476 byte) 100_8363.jpg (93225 byte) 100_8364.jpg (127785 byte) 100_8376.jpg (161783 byte)
100_8388.jpg (120045 byte) 100_8393.jpg (157965 byte) 100_8395.jpg (188220 byte) 100_8403.jpg (71175 byte)
100_8431.jpg (113999 byte) 100_8432.jpg (134216 byte) 100_8433.jpg (188107 byte)